TIQM - kvalita informací

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "TIQM - kvality informací". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a zahraniční zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu. DOPLŇKOVÝ ZDROJ POZNATKÚ PRO STUDENTY VŠMIE v Praze

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

30.6.08

Data Management and Information Quality Conference

Jednou z prestižních evropských konferencí věnovaných tématu Information Quality, je konference s výše uvedeným názvem. V loňském roce se konala ve dnech 29.10. až 1.11. v Londýně. Nahlédnutí do programu může být pomůckou pro rychlejší orientaci v této mladé disciplině - viz dále.
Cituji z materiálů:
„Information Quality Management is gaining mindshare and is becoming increasingly important for the survival of organizations in the emerging "Realized" Information Age. Unfortunately, many organizations have not fully understood the real principles that are required to implement an effective Information Quality Management environment.“
Na co se konference zaměřila:
- The Principles and Processes of Quality Management applied to Information Quality
- How to develop a Scorecard for Information Quality
- How to design a webdata collection form to increase quality of data capture
- How to identify root causes of poor quality information
- How to establish a framework for Information Quality Management
- How to establish an effective IQ mission, vision, and roles for Information Quality Management
- How to assess the impact of poor or imprecise data specification on data quality
- How to assure the quality of master data
- How to measure the Costs of Poor Information Quality
- How to assure the quality of e-Customer data entered via the Internet
- Essential components of an effective IQ function and environment
Program konference z roku 2007 najdete na TÉTO adrese.
A co pohled do programu letošní konference?
Pokud si přejete zaslat brožuru s podrobnými informacemi, přejděte na TUTO stránku.
"Data Management and Information Quality Conference 2008" se bude konat ve dnech 3. - 6. listopadu 2008 v Londýně, UK.

29.6.08

České texty a prezentace na www.d2i.cz

Portál firmy DATA TO INFORMATION, s.r.o., obsahuje nabídku několika článků a 2 prezentace.
Téma "Mýty kolem kvality informací"
Texty nabízené ke stažení v den aktualizace tohoto weblogu:
část 1 - kvalita informací je drahá
část 2 - Přesnost = Validní
Připravované texty:
část 3 - Vyhodnocování kvality informací prostřednictvím DW
část 4 - Kvalita informací = čištění dat
část 5 – Kvalita informací = profiling
část 6 - Kvalita informací a „up-stream“ přístup
Další téma:
Reakce na výsledky marketingového průzkumu zaměřeného na kvalitu dat
2 prezentace ( ready to download ):
- Cost of pure quality information ( IQ Conference London 2007 )
- Kvalita informací a marketingová kampaň ( Praha 2007 )
Rozcestník na zdroje najdete na TÉTO adrese.

Data Symposium 2007

V říjnu 2007 proběhla další významná akce zaměřená na informační kvalitu. Jde o konferenci Data Symposium 2007 s mezinárodní účastí. Pátý ročník konference byl zajímavý nejen programem, ale i účastí vzácných hostů, odborníků v oboru informačních technologií. Především to byla osobní účast guru v oblasti informačního managementu, Američana Larry Englishe. Konference se zúčastnilo cca 300 IT odborníků z finančních institucí, telekomunikací, státní správy a dalších oblastí.
Závěrečnou tiskovou zprávu, připravenou Ivanem Vítkem, najdete na TÉTO webové adrese.
Z podrobné tiskové zprávy vybírám nejzajímavější části:
Larry English v úvodu konference m.j. řekl: „ … přichází druhá revoluce - zaměřená na informační kvalitu.“ Během přednášky prezentoval několik tezí zdůrazňujících nutnost zvýšení kvality informací. Vybírám z nich jednu, která vyjadřuje nejkomplexněji situaci v Evropě a v USA:
„Náklady související se špatnými informacemi v Evropě a USA činí 15 – 20 % celkového provozního zisku firem. Pouze v USA to představuje ztrátu 1,5 miliardy dolarů ročně (ztráta způsobená tím, že se informace musejí znovu vypracovávat, protože byly chybně generovány).“
Larry English na konferenci představil koncept komplexního řízení informační kvality, tzv. Total Information Quality Management (TIQM™), který se skládá z šesti procesů podmiňujících účinné řízení informační kvality a vybudování firemní kultury potřebné k trvalému udržení informační kvality:
1. Proces hodnocení architektury a struktury dat.
2. Proces měření kvality a čistoty dat.
3. Proces měření finančních ztrát z nekvalitních dat.
4. Proces čištění a transformace dat.
5. Proces zvýšení informační kvality napříč organizací.
6. Proces stabilizace kvality informačního prostředí.

Detailní program a zhodnocení konference najdete
ZDE-ZDE.

Řízení datové a informační kvality – konference 2007– o čem byla?

Pořád je ještě mnoho těch, kteří se snaží o získání komplexní představy o tom, co všechno zařadit pod název "informační kvalita". Patřím k nim i já a proto jsem si prostudoval podrobný program loňského ročníku konference "Řízení datové a informační kvality". Podtitulek konference: Pomocí metod a nástrojů ke zvýšení kvality.
Zajímá vás o čem byla řeč na konferenci? Snadná pomoc – na této strýnce se dozvíte hlavní zaměření, názvy přednášek i osnovy jednotlivých přednášek. Konference jsem se rovněž nemohl zúčastnit, ale pokud mi IIR zpřístupní sborník, vrátím se k tématu s podrobnou virtuální reportáží.
Odborné vedení konference: kdo jiný než Mgr. Milan Kučera, Data To Information s.r.o.
Hlavní témata:
- Změřte IT kvalitu pomocí metrik a metod – ITIL, CMMI, TIQM, SLA
- Snižujte náklady na nekvalitní informace
- Maximalizujte přínosy firmy pomocí IQ assessmentu
- Zlepšujte informační kvalitu
- Přistupujte správně k data cleansingu
Detailní program:
Datová versus informační kvalita – kde najít mezník?
• Definice informační kvality
• Základní komponenty informační kvality
• Standardy a principy IT kvality
• Požadavky na kvalitu
Požadavky a trendy v oblasti nástrojů IT kvality
• Kategorie nástrojů informační kvality
– Data profiling
– Data cleansing
• Typické požadavky na nástroje kvality
• Trendy v oblasti nástrojů information quality assessment
S jakými náklady se můžete setkat při řízení kvality?
• Jak efektivně snižovat náklady při současném zachování kvality?
• Náklady na nekvalitní informace
• Sestavte správně business case pro IQ/DQ
Analýza kvality informací
• Maximalizujte přínosy firmy pomocí IQ Assessmentu
• Existují bariéry při IQ Assessmentu? Jak je řešit?
• Vztah IQ Assessmentu ke kvalitě metadat
Zlepšujte informační kvalitu
• Přístupy ke zlepšování IQ
– s podporou nástrojů
– bez podpory nástrojů
• Lze monitorovat výsledky zlepšování kvality?
• Jak zajistit přesnost dat?
• Typické překážky při zlepšování IQ/DQ
Data cleansing nebo-li Information Sharp and Rework
• Čištění dat z pohledu informační kvality
• Vztah Data cleansingu k efektivnosti obchodních procesů
• Přístupy a metodiky Data cleansingu
• Příklady projektů, které se realizovaly
v oblasti financí a telekomunikací
Mezinárodně uznávaný standard ITIL
• Definice, vývoj a využití ITIL
• S jakými náklady a přínosy můžete počítat?
• Lze měřit kvalitu IT prostředky procesního řízení dle ITIL?
• Implementujte ve své společnosti správně řízení kvality IT na bázi ITIL
Zajistěte si hladký průběh obchodního procesu pomocí SLA smluv
• Formát, struktura
a typy standardní SLA
• Pro které služby je vhodné dojednávat SLA?
• Jak je v SLA pokryta bezpečnost informací?
• Využívání SLA smluv ve vybraných společnostech
Metriky a vyhodnocování kvality informací
• Nejefektivnější metody a nástroje k měřená kvality
• Co vše můžeme pomocí metod změřit?
• Jak lze kvalitu vyhodnotit?
• Vyhodnocování kvality informací ve společnosti Logos a.s.
Využití nástrojů a metod při vyhodnocování datové a informační kvality
• Podmínky a předpoklady pro sběr metrik
• Použité nástroje a metody
• Jak lze kvalitu vyhodnotit?
CMMI – Capability Maturity Model Integration
• Vznik, užití a cíle metody
• Struktura a komponenty CMMI
• Přehled procesových oblastí
• Jak přistupovat k identifikaci zralosti řízení informací ve společnosti?
TIQM – Total Information Quality Management
• Základní stavební kameny TIQM
• Využívejte správně metodu TIQM
• Nástroje IQ ve vztahu k TIQM
• Vztah TIQM k Six Sigma
• Využití TIQM na konkrétních příkladech firem
V nejbližší době uvedenu zaměření vybraných zahraničních konferencí. Sledujte tento weblog!

28.6.08

Kvalita dat trochu jinak. Spojme KAIZEN s data profilingem

Kvalita dat trochu jinak. Pod tímto názvem publikoval Milan Kučera jeden ze svých četných článku věnovaných kvalitě informací. Bylo to v časopise ITSystems a to již v roce 2004. Z článku, jehož plné znění najdete na dále uvedené adrese, cituji úvodní odstavec, charakteristiku data profilingu a závěr článku vyzývající ke spojení KAIZEN s data profilingem.
"Většina článků věnovaných problematice kvality dat se soustředí na technologii(e) a postup fixace datových defektů („čištění“) – podporovaný nějakým sofistikovaným nástrojem. Jinými slovy, zaměřují se pouze na řešení symptomů a nikoliv příčiny. Cílem tohoto článku je poukázat na problematiku kvality informací (dat) v širších souvislostech a ve vazbách na některé ze základních principů kvality."
Názvy mezititulků:
- Čištění = inspekce ≠ zlepšování.
- Příčina nekvalitních dat
- Management a zlepšování
- Poučení hledejme v Japonsku
- Data profiling
- Spojme KAIZEN s data profilingem
"Data profiling (DP) je jednou z disciplín informační kvality. Prostřednictvím DP analyzujeme obsah, kvalitu a strukturu dat. Jedná se o první krok, který bychom měli učinit na cestě ke zlepšování informační(datové) kvality, neboť pouze na základě identifikovaných anomálií jsme schopni identifikovat příčiny jejich vzniku a dále můžeme cíleně zaměřit aktivity související s procesy zlepšování. Na základě kategorizace jednotlivých datových defektů jsme schopni rozhodnout, zda řešení příslušného defektu bude realizováno manuálně, či bude nezbytné využít některý z nástrojů informační kvality. Pokud společnost již vlastní nástroj na čištění dat, lze pomocí data profiligu provádět vyhodnocení efektivnosti tohoto procesu. V některých případech jsme schopni identifikovat další problémy, které byly díky nízké kvalitě dat skryty a objevily se až po fixaci datových defektů. "
"Dříve než se rozhodnete investovat do sofistikovaného nástroje na čištění dat, zkuste spojit přístup KAIZEN s data profilingem. Spojením přístupu KAIZEN a profilingu zajistíme využití stávajících technologií, zapojíme všechny zaměstnance společnosti do procesu zlepšování. Prováděním inspekce - prostřednictvím profilingu - pak dostaneme odezvu na to, jak se nám naše úsilí daří či nedaří. Zapojení zaměstnanců do procesu zlepšování není snadnou záležitostí. Vedení společnosti musí zcela jednoznačně deklarovat zájem o informační kvalitu a dále musí zcela jednoznačně prezentovat zaměstnancům, že informace jsou strategickou komponentou ovlivňující obchodní a rozhodovací procesy. A tedy každý zaměstnanec by měl být odpovědný za kvalitu své práce, například při vkládání dat do systému, přípravě podkladů pro vrcholový management apod. Jedním z cílů KAIZEN je implementace principu "zero-defect". Zero-defect znamená, že data pořizovaná do systému by měla být pořízena napoprvé a s vysokou kvalitou. Následná inspekce pak jen představuje nadbytečné náklady. Aplikací KAIZEN a data profilingu lze vytvořit základní prostředí informační kvality."
Plné znění článku najdete na TÉTO adrese.

books.google.com

Hledáte nějakou vhodnou knihu na téma "kvalita informací". V češtině toho moc není a tak nezbývá, než se porozhlédnout po zahraniční literatuře. Nabídka je bohatá zejména v angličtině. Ale pro který titul se rozhodnout?
Pomůže nám služba Googlu, která nám vyhledá knihu podle názvu a při trošce štěstí se můžeme seznámit s obsahem, s náhledem stránek, s nějoblíbenějšími stránkami atd. Zkuste si zadat:
"Data Quality For The Information Age"
na stránce
http://books.google.com a uvidíte sami co získáte.

27.6.08

Řízení kvality dat v Českém Telecomu

V roce 2004 byl opublikován článek s názvem "Řízení kvality dat v Českém Telecomu" - a s podtitulkem "V popředí zájmu jsou především data o zákaznících." Český telekom není sice typickým příkladem firmy či instituce v ČR, ale článek, který najdete na portálu www.systemonline.cz, přesto obsahuje celou řadu poznatků, které mohou být užitečné celé řadě organizací.
Z textu vybírám úvodní odstavec, nadpisy dílčích témat a závěr.
Z úvodu: "Kvalita dat je nezbytnou podmínkou pro získání kvalifikovaných informací. Bez zajištění kvalitních dat na výkonné úrovni nelze očekávat správné plánování na strategické úrovni. Je v životním zájmu každé společnosti zabývat se kvalitou dat na systematické bázi."
Témata:
- Význam řízení kvality dat
- Proces zpracování dat
- Nápravná opatření
- Přínosy pro business
- Trvalý proces řízení kvality dat
Ze závěru: "Řízeni kvality dat představuje komplexní proces zajištění a udržení určité úrovně kvality dat po celou dobu jejich životního cyklu v IT prostředí společnosti. Řízení kvality dat zasahuje i do tvorby metodologie, procesů a vnitřních předpisů a standardů ve společnosti. Zajištění datové kvality a trvalá systematická péče o datovou kvalitu přináší společnosti nejen snižování nákladů, ale používání správných a validních dat, zejména ve styku se zákazníky, přispívá také k dobrému jménu celé společnosti."
Plné znění článku, který napsal Jaroslav Rada, najdete na TÉTO adrese:

Mýty kolem kvality informací: Kvalita informací je drahá

Pod tímto názvem najdeme na stránce ComputerWorldu článek Milana Kučery. Vystaven byl 19.03.2008. Text je rozdělen na dvě dílčí témata:
- Nezapomínejte na principy managementu kvality!
- Co je drahé na kvalitě informací?
Co řadí autor mezi mýty? Mezi mýty řadí např.:
- kvalita informací je drahá
- validní informace jsou dostatečné
- vyhodnocujte kvalitu dat v datovém skladu
- informační kvalita je to samé co čištění dat
- informační kvalita je to samé co inspekce
- pro zajištění kvality informací je dostatečná implementace obchodních pravidel
- zlepšování kvality informací se děje prostřednictvím přístupu „up-stream“
V textu je zařazen obrázek ukazující rozvržení finančních nákladů v souladu s principy managementu kvality.
Plný text článku Milana Kučery najdete ZDE-ZDE.

26.6.08

Metodika TIQM

Seriál venovaný kvalitě informací pokračoval druhým dílem. Autorem článku je opět Milan Kučera a článek vyšel v ComputerWorldu 12/2008. Nahlédnutí do obsahu:
- proč metodika TIQM?
- základní procesy TIQM:
P1 - Analýza kvality definic a informační architektury
P2 - Analýza kvality dat
P3 - Analýza finančních dopadů nekvalitních informací
P4 - Korekce a opravy dat
P5 - Zlepšivání procesů kvality informací
P6 - Vytvoření prostředí kvality informací.
- schéma základních procesů metodiky TIQM

Proč se zabývat kvalitou informací?

Pod tímto názvem opublikoval Milan Kučera první díl seriálu věnovaného kvalitě informací. Článek najdete v časopise ComputerWorld 11/2008. Stručná osnova článku:
- potřeba kvalitních informací
- Důsledky nekvality
- Hodnota kvality.
Sponzorem rubriky v CW je společnost ataccama.com.